ทำเนียบผู้บริหาร สพป.นศ.2

...

ว่าง

ผอ.สพป.นศ.2

นางพรรณี สกุณา

นางพรรณี สกุณา

รอง ผอ.สพป.นศ.2

รักษาการ ผอ.สพป.นศ.2

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

ว่าที่ร้อยโท

ดร.สุเวศ กลับศรี

รอง ผอ.สพป.นศ.2

นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์

นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์

รอง ผอ.สพป.นศ.2

นายเสรี สุวรรณประเสริฐ

นายเสรี สุวรรณประเสริฐ

รอง ผอ.สพป.นศ.2

นายสุวิทย์ ใจห้าว

นายสุวิทย์ ใจห้าว

รอง ผอ.สพป.นศ.2

ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์

ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์

รอง ผอ.สพป.นศ.2

นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์

นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์

รอง ผอ.สพป.นศ.2

นางอาภรณ์  พัวพันธ์

นางอาภรณ์ พัวพันธ์

รอง ผอ.สพป.นศ.2

นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง

นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง

รอง ผอ.สพป.นศ.2